Wczytuję dane...
REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego https://stylowaszkola.pl/

 

INFORMACJE OGÓLNE

  

1.       Właścicielem sklepu internetowego https://stylowaszkola.pl/ jest firma STYLOWA SZKOŁA, Jarosław Truszkowski

2.       Adres siedziby firmy: Podborze 24, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Organem rejestrującym firmę był Urząd Gminy, 07-300 Ostrów Mazowiecka przy ul. Sikorskiego 5

 NIP: 759 155 4997

Regon: 141963574

3.      Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep Internetowy https://stylowaszkola.pl/ prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie https://stylowaszkola.pl/ są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Opera,

 

  

   Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwanym zamiennie Sprzedającym.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://stylowaszkola.pl/ za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Ustawa - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U.2014,poz.827).

 

OFERTA

 

1.      Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: https://stylowaszkola.pl/ Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowych produktów z zakresu mebli szkolnych i przedszkolnych, krzeseł, stolików i biurek, kącików zabaw, tablic szkolnych oraz placów zabaw.

Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na NASZYM SKLEPIE.

 

 

  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

    

Klient zobowiązany jest do upewnienia się czy wybrany przez niego produkt jest dostępny w magazynie sklepu.

Należy w takim wypadku wysłać do nas maila bądź zadzwonić pod numer:   796 064 922 lub 662 041 118

My postaramy jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa pytanie i podać przybliżony termin dostawy produktu. 

 Zamówienia w https://stylowaszkola.pl/ składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej.  

W razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00 pod numerem  796 064 922 lub 662 041 118 

Z PRZYCZYN LOGISTYCZNYCH NIE PRZYJMUJEMY ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 600 zł.

2.       Zamówienia są realizowane we wszystkie dni robocze według podanych możliwych terminów

realizacji. Każda realizacja zamówienia zostanie potwierdzona drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

 Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili dostarczenia pieniędzy na nasze konto bankowe. Konto: 47 1020 3802 0000 1702 0121 1820

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Zamówienia potwierdzone do realizacji przez e-mail nie mogą być anulowane po upływie 48 godzin od wysłania potwierdzenia.

4. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Kupującego należy skontaktować się ze Sprzedającym w jak najszybszym czasie, gdyż jest to równoznaczne z brakiem przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.      Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6.      W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7.      Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8.      W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9.      Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10.      Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

11.      Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

 

WARUNKI DOSTAWY TOWARU

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub przez firmę STYLOWA SZKOŁA.
 3. Dostawy zamówionych Towarów realizowane są w terminie około 30 dni od dnia otrzymania Zamówienia. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu. W miesiącu grudniu oraz czerwcu termin realizacji może się wydłużyć do 2-3 miesięcy.
 4. Z PRZYCZYN LOGISTYCZNYCH NIE PRZYJMUJEMY ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 600 zł.
 5. Klient zobowiązany jest do upewnienia się czy wybrany przez niego produkt jest dostępny w magazynie sklepu.
 6. W przypadku dostarczania towaru przez firmę STYLOWA SZKOŁA termin i godzina dostawy są ustalane indywidualnie.

   

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną, niebędącą przewoźnikiem, przy czym jeżeli Umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno, w częściach lub partiami od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii, części a gdy Umowa dotyczy rzeczy dostarczanych regularnie przez czas oznaczony - od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadku pozostałych umów termin na odstąpienie od umowy przez Konsumenta biegnie od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Usługodawca zwraca wszelkie dokonane przez Konsumenta płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wraz z kosztami dostarczenia Towaru.
 4. Zwrot Towaru przez Konsumenta powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 5. Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów:

·       *o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

·      *w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

·       *w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·       *w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·        *w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·        *w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

·        *o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

4. Jeżeli otrzymali już Państwo zamówiony Towar prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5. Odstępując od umowy będą Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

6. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

PROCEDURA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacje ilościowe i jakościowe otrzymanych artykułów przyjmujemy wyłącznie pisemnie, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od wykrycia wady.  Reklamacja powinna zawierać jak najwięcej szczegółów, numer faktury, listu przewozowego, okoliczności uszkodzenia itd.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy.
 4. Zgodnie z art. 544 kodeksu cywilnego w momencie zawarcia Umowy tj. wystawienia faktury Towar staje się własnością Klienta i to po jego stronie jest obowiązek sprawdzenia jakości paczki przed podpisaniem listu przewozowego kurierowi. Jeśli w momencie dostawy stwierdza się uszkodzenie opakowania, to można domniemywać że zawartość też jest uszkodzona. W takim wypadku należy odmówić przyjęcia przesyłki lub ją przyjąć ale z kurierem podpisać protokół szkody i odesłać jego skan na adres mailowy biuro@stylowaszkola.pl. Brak spisanego protokołu oddala wszelkie roszczenia w stosunku do przewoźnika jak i Usługodawcy.
 5. Jeżeli zamówiony Towar ma zostać przesłana przez Usługodawcę Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą jego Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli Usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Składając zamówienie Konsument każdorazowo wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego.

2.       Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedającego są poufne i będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych

produktów lub usług administratora danych osobowych i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3.       Konsument ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

  

 

ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 nr 827).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).